ความหมายและรูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม "Conflict of interest"

รูปภาพ: 
info_teaser: 

"Conflict of interest" คือ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งจะนำมาซึ่งต้นเหตุแห่งการทุจริตในที่สุด

date: 
ศุกร์, เมษายน 27, 2018 - 14:30