อำนาจหน้าที่

สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดกลยุทธ์การตรวจสอบความปลอดภัยทางหลวงชนบท

2. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น

3. วิเคราะห์และกำหนดแผนงานตรวจสอบความปลอดภัยของทางหลวงชนบท

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยของทางหลวงชนบท

5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงชนบท

6. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยทางหลวงชนบท

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย